دکتر عبدا... بهرامي

رئیس هیئت مدیره درمانگاه تخصصي داخلی و دياليز محبان

هادي پايدار مقدم

نائب رئیس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

احمد ارفع رحيميان

خزانه دار درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

رضا نوایی

مدیر عامل درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

محمد تقي فيروزه چي

عضو هیئت مدیره درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

احمد خطيبي بايگي

عضو هیئت مدیره درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

غلامحسین سالار ابراهیمی

عضوعلی البدل هیات مدیره درمانگاه تخصصي داخلی و دياليز محبان

کاظم کی منش

عضوعلی البدل هیات مدیره درمانگاه تخصصي داخلی و دياليز محبان

مهدی زمانی

بازرس اصلی درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

اسماعیل نیک ساز

بازرس علی البدل درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

Real Time Web Analytics