هادی پایدار مقدم

موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

محمد تقي فيروزه چي

موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

احمد خطيبي بايگي

موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

مرتضي وثوقي تربتي

هيئت موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

غلامرضا وثوقي تربتي

هيئت موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

غلامعلي رفيع زاده

هيئت موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

علي اصغر پورفتح الله

هيئت موسس درمانگاه تخصصي داخلی و مركز دياليز محبان

Real Time Web Analytics