showcase image

سخن مدیر عامل

حمد و ستايش خداوند سبحان را كه توفيق خدمت به بیماران را به ما عطا كرده است و سپاس بیکران برخداوندی كه خیرین و بزرگانی را به بصیرت و درایت و بنیه مالی تجهیز و ياري فرمود تا موجبات بنیان گذاری درمانگاه تخصصی داخلی و مرکز دیالیز محبان فراهم و پیوسته راه برای کمک و استمداد به بیماران دیالیزی هموار گردد . اميد است همواره با الطاف خیرین محترم اعم از : انسانهای شریفی که در خرید ملک مزبور تشریک مساعي فراوانی نمودند ، وارستگان فرزانه ای که با بینش ، بزرگ منشی و با عنایت به نیاز جامعه نسبت به تغییر کاربری مجموعه از موسسه فرهنگی به مرکز درمانی موافقت و اقدام نمودند و بزرگانی که با ایثار وانفاق نسبت به ساخت و مرمت و تجهیز مرکز به تقبل هزینه ها اهتمام ورزیدند، هر کدام به اهداف عالی خویش رسیده ، مراتب مورد قبول خداوند متعال قرار گيرد .

رضا نوایی

رسالت و چشم انداز

در حال حاضر رسالت مرکز ، بر کمک و یاری به بیماران دیالیزی و دیابتی معطوف است .بدیهی است این مرکز صرفا به این مهم اكتفا نكرده و تلاش درجهت توسعه و ارتقاء کمی و کیفی و نیل به استانداردهای جهانی محور اساسی خواهد بود . به منظور تسریع و سهولت و آسودگی بیماران دیالیزی ، بجز خرید دستگاههای دیالیز جدید به منظور ارتقاء سطح کیفی دستگاهها ، و افزایش تعداد تخت های دیالیز به 19 تخت ، بخش اکوکاردیوگرافی ، در شرف اقدام است . همچنین به منظور گسترش مرکز به واسطه مراجعه کثیر بیماران خرید دو ملک مجاور در دست بررسی می باشد .

منشورحقوق بیمار

1- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ،موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی فرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.

2- بیمار حق دارد محل بستری،پزشک، پرستار وسایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.

3- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص،درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از وابستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.

4- بیمار حق دارد قبل معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.

5- بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

6- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.

7- بیمار حق دارد از راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.

8- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج ودیگر اعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

9- بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری می نماید.

10- بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.

معاونت سلامت وزرات بهداشت، درمان وآموزش پزشکی " درمانگاه تخصصی داخلی و مرکز دیالیز محبان"

Real Time Web Analytics